จำนวนผู้เข้าชม

» คนกำลังดูเว็บไซต์
» ครั้งเข้าชมวันนี้
» ครั้งเข้าชมสัปดาห์นี้
» ครั้งเข้าชมเดือนนี้
» ครั้งเข้าชมปีนี้
» ครั้งเข้าชมทั้งหมด
เข้าชมสูงสุด: ครั้ง
(วันที่ )

หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่นที่ 3 ถึง 6
2009-08-27 10:49:32 น.

  ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขั้นต้น
หัวข้อฝึกอบรม   โดยเน้นการปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงดังนี้

1.     การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โต๊ะปลูก
2.     การเพาะเมล็ด
3.     การดูแลรักษาประจำวัน
4.     การเก็บเกี่ยวผัก

ระยะเวลาฝึกอบรม

รุ่นที่ 1/2552  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2/2552  วันอาทิตย์ที่ 9   สิงหาคม  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 3/2552  วันอาทิตย์ที่ 6   กันยายน  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 4/2552  วันอาทิตย์ที่  11  ตุลาคม  2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 5/2552  วันอาทิตย์ที่  8    พฤศจิกายน 2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 6/2552  วันอาทิตย์ที่  20  ธันวาคม 2552  เวลา 9.00 – 16.00 น.
 


จำนวนผู้เข้าอบรม        5 คนขึ้นไป/รุ่น

ค่าอบรม        700 บาท/คน

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ท่านดำเนินการชำระค่าลงทะเบียน
ในอัตราท่านละ 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โดยทานสามารถโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
ชื่อบัญชี บริษัท ภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์ จำกัด เลขที่บัญชี 377-0-13765-5
กรณุาส่ง FAX หลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อสกุล และหมายเลขโทรศัพท์

ส่งมาทางโทรสาร 076-255045, 076-523069

*พิเศษ ชำระเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วัน (ภายในวันพุธก่อนอบรม) ลดเหลือ 500 บาทเท่านั้น

สถานที่อบรม    สวนผักภูเก็ตไฮโดรโปนิกส์  ข้างอาคารวิจัยพืช  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การรับสมัคร   

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
อ.มนทิรา  ไชยตะญากูร  โทร.081-6236068  หรือ
คุณวิริยะ ชวัลกรการิน โทร.084-1911606  โทรสาร 076-211677
e-mail: phukethydro@gmail.com หรือ www.phukethydro.com

ใบสมัครสามารถ Donwload ได้จาก ที่นี่ครับ
 รายละเอียดเพิ่มเติม